[ProTrusTech] nano tech 2020 2020/01/29~31

[ProTrusTech] nano tech 2020

Date: 2020/01/29~31 (Wed.~Fri.)

Place: Tokyo Big sight

Booth: Taiwan Pavilion, 1W-U35

https://www.nanotechexpo.jp/

2020-nano-tech.gif

2020-01-29